Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy w Górze
Bip - Strona główna

PRZEPISY GMINNE

GOSPODARKA FINANSOWA

EMISJA OBLIGACJI 2015

OBNIŻENIE I ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE »

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O GOSPODARCE KOMUNALNEJ

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KONTROLE

KONKURSY »

SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNI

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

UMORZENIA PODATKOWE

WYKAZY - KOMUNIKATY O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI »

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ »

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA »

PROTOKOŁY Z SESJI »

ESP

OBWIESZCZENIA

WYNIKI Z KONTROLI I AUDYTU

Poradnik interesanta

ZAŁATWIANIE SPRAW

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO »

OGŁOSZENIA »

Rejestry i ewidencje

BUDŻET OBYWATELSKI

Ochrona pieszych - podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

Wybory do Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r.

REFERENDUM 2015

walidacja css walidacja html
Strona główna » JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
A A A

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJE OPS-GÓRA

 

I.Pełna nazwa i adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

56-200 Góra

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1

e-mail: opsgora@unet.pl

         tel. /fax 543-22-01

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczeniami z pomocy społecznej  są:

 

1) świadczenia pieniężne:

 

* zasiłek stały

*zasiłek okresowy

*zasiłek celowy i specjalny celowy

*zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

*pomoc dla rodzin zastępczych

*pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

*świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

 

2) świadczenia niepieniężne:

 

*praca socjalna

*bilet kredytowany

*składka na ubezpieczenie zdrowotne

*składka na ubezpieczenie społeczne

*pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie

*sprawienie pogrzebu

*poradnictwo specjalistyczne

*interwencja kryzysowa

*schronienie

*posiłek

*niezbędne ubranie

*usługi opiekuńcze

*specjalistyczne usługi opiekuńcze

*mieszkanie chronione

*pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

*opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej

*pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,  pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie-w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 

Zasiłek stały


Przysługuje osobie pełnoletniej:

  • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej / patrz także "kto może skorzystać z pomocy" /
  • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, jw.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

  • w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 461zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem
  • w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy dochodem 316zł na osobę w rodzinie określonym w stawie o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 418zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30zł (przypominamy, że kwoty te ulegają corocznej waloryzacji).

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.


Zasiłek okresowy


Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

  • długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych
  • niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania

O uzyskanie zasiłku okresowego można również starać się z powodu:

  • braku możliwości zatrudnienia,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę renty)

Starając się o zasiłek z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.

Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje Cię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy.
Jeżeli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu Twojego i Twojej rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla Twojej rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 418zł i niższy niż 20 zł.
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.


Zasiłki celowe


Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jakie poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany osobom bezdomnym i osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe /patrz: kto może skorzystać z pomocy/ może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten nie podlega zwrotowi /a więc przy przekraczającym dochodzie/.
Pomoc w podobnej sytuacji może być przyznana w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczowej.


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

  • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Dział świadczeń rodzinnych

 

rodzaje świadczeń rodzinnych

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Taki dochód to także podstawa do ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia (a jeśli się uczy,  to do 21 roku życia). Uczący się (lub studiujący) niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24 roku życia. Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o tzw. przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się  (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i kryterium dochodowe). Zasiłek nie przysługuje dziecku, jeśli przebywa w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (nawet, jeśli ta osoba spełnia kryterium wieku i dochodowe).

W tzw. okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2004 r.
do 31 sierpnia 2005 r. zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
- 43 zł na pierwsze i drugie dziecko
- 53 zł na trzecie dziecko
- 66 zł na czwarte i kolejne dziecko


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1. Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zamiast zasiłku wychowawczego).
Przysługuje tylko tym osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku to 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun dziecka. Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba opiekować się dzieckiem (nie można oddać go np. do żłobka). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku wychowawczego.

2. Z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla rodzin niepełnych (zamiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). Na każde dziecko miesięcznie 170 zł, na każde dziecko niepełnosprawne 250 zł. Przysługuje niezależnie od tego czy i jakie alimenty zostały zasądzone przez sąd i czy są one płacone. Warunkiem jest obowiązujące kryterium dochodowe - 504 zł lub 583 zł (przy dziecku niepełnosprawnym). Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek nie przysługuje

( od 1.10.2004r dodatek ten przysługuje również na dziecko posiadające rentę socjalną lub rentę)

3. Z tytułu urodzenia dziecka dodatek jednorazowy w kwocie 500 zł. Przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka.

4. Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych rodziców w wysokości 400 zł miesięcznie (dotyczy bezrobotnych rodziców bądź opiekunów, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych) Żeby go dostać trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy. Należy o niego wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku. Ważne! Dodatek może być zawieszony, jeżeli osoba uprawniona podejmie pracę, Gdy ją straci, a nie będzie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może złożyć ponownie wniosek o dodatek, jednak nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty zwolnienia. Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy lub została zwolniona z własnej winy. Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługuje prawo tylko do jednego świadczenia.

5. Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie dla dziecka w wieku do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności i uczy się lub studiuje.

6. Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 90 zł raz w roku we wrześniu.

7. Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 zł lub 40 zł od września do czerwca.

ZASIŁEK PIEL
ĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144 zł miesięcznie.
Prawo do niego mają dzieci niepełnosprawne i osoby powyżej 16 roku życia (niepełnosprawne z stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.
A także wszyscy powyżej 75 roku życia.
Żeby go dostać, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym dodatek pielęgnacyjny.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa lub NFZ

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Przysługuje osobom rezygnującym z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie wypłacane jest w kwocie 420 zł miesięcznie i dostaną je osoby opiekujące się dziećmi do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art.6b ust 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/Dz.U.Nr 123 poz. 776 z późn. zm. ) lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Tego świadczenia nie mogą otrzymać osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Świadczenie nie przysługuje również wtedy, gdy dziecko wymagające opieki, w związku z koniecznością rehabilitacji lub kształcenia, przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

 

 

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze
Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze
drukuj pobierz pdf    

wstecz